Yerelden Ulusala İklim Ağı

Ocak 27, 2020 admin 0 Comments

TEMEV ve Küresel Denge Derneği ortaklığı ile hazırlanan ve yürütülmekte olan “Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi” Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında sürdürülmektedir. Projenin Genel Amacı: İklim değişikliği ile mücadele alanında faaliyet gösteren STK’ları ortak bir ağ etrafında buluşturup, kent konseyleri ile bağlantılı bir şekilde idare ile işbirliği içerisinde olmalarını sağlayarak güçlendirmektir.

Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı, 2014-2020 Türkiye Strateji Belgesi gereğince AB-Türkiye ilişkilerinde kilit önceliklerden bir tanesidir

Programın ana hedefleri:

Politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimine destek olmak,

Temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik etmek,

Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplumlar arasında sivil toplum diyaloğunu ve kültür alış verişini geliştirmektir

KOORDINATÖR
TEMIZ ENERJI VAKFI (TEMEV)

TEMEV enerji sektörünü daha bağımsız ve sürdürülebilir yapıya kavuşturmak üzere gelişmeleri izleyen ve bu gelişmeleri Türkiye’ye zamanında aktarılmasının gereğine inanan bir grubun girişimleri ve TÜBİTAK Başkanlığının himayesi altında bağımsız çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Misyonu; temiz tükenmez enerjiler – yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme, dökümantasyon, araştırma geliştirme çalışmaların olarak belirlenmiştir TEMEV son dönemde yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele alanında da faaliyetler yürütmektedir.

PROJE ORTAĞI
KÜRESEL DENGE DERNEĞI

Küresel Derneği “doğal kaynakların sürdürülebilir gelişme prensipleri doğrultusunda; araştırma yapmak, korunmasına, geri kazanılmasına ve iyileştirilmesine çalışmak ve bu yönde yönetim planları oluşturmak, çevre alanında duyarlı ve bilinçli bir toplum yaratılmasına katkı sağlamak, sivil toplum kuruluşlarının rolünü güçlendirmek ve küresel sorumluluğu ülke koşullarımız dikkate alınarak paylaşmak” amacıyla faaliyetlerinin sürdüren gönüllü bir kuruluştur. Derneğin etkin olarak yürüttüğü faaliyet alanları arasında çevre yönetimine katılım süreçlerinde, sivil toplum kuruluşlarının hakları – ödevleri ile projelere yönelik fon kaynakları konularında kapasite geliştirme ve bilgilendirmedir.

PROJENIN ÖZEL AMAÇLARI

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşları ve kent konseylerinin yerel etkinliklerini artırmak.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyet alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla yerel STK’ların ve kent konseylerinin örgütsel ve kurumsal kapasitelerinin artırılması üzerinde çalışmak.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yerel düzeyde kent konseyleri aracılığıyla STK’lar ve idare arasında stratejik işbirliğini geliştirmek.

PROJE FAALIYETLERI

Eğitim ve Teknik Gezi Faaliyetleri: Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde seçilen 13 farklı lokasyonda yerel yönetimler ve kent konseylerine iklim değişikliği ile mücadele özelinde eğitimler verilecek ve bu konuda bölgede bulunan iyi örneklere yönelik teknik gezi ziyaretleri düzenlenecektir.

Webinar Faaliyetleri: Yüz yüze eğitimlerle ulaşılamayan hedef kitle için 15 adet webinar düzenlenecektir.

Yerel İklim Ağı Platformu Oluşturulması: Yerel yönetim organları ve STK’ların ortak bir çatı altında buluşturulması, iletişimlerinin güçlendirilmesi ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla dijital bir platform oluşturulacaktır.

İklim Değişikliği ile Mücadele Envanteri Oluşturulması: Türkiye’de bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele alanında yerel yönetimlerce yapılan faaliyetlerin envanteri oluşturulacaktır..

Yerel İklim Eylemi Rehberi Hazırlanması: Yerel yönetimlere yol gösterici bir rehber hazırlanacaktır

PROJENIN BEKLENEN SONUÇLARI

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında STK’ların ve kent konseylerinin yerel faaliyetleri artırıldı.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yerel STK’ların, kent konseylerinin ve belediyelerin örgütsel ve kurumsal kapasiteleri, faaliyet alanlarını genişletebilecekleri şekilde artırıldı.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, STK’lar ve kamu makamları arasındaki stratejik işbirliği yerel düzeydeki kent konseyleri aracılığıyla teşvik edildi.